Contractvoorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN
Deze contractvoorwaarden primeren op eventuele algemene voorwaarden van de
koper.

Artikel 2. BESTELLEN - OFFERTES
1. Het te hand stellen van een prijzentarief of een bestek is een aanduiding en is
geen aanbod en verbindt dus geenszins VENSTAR .
2. Prijzen opgegeven in offertes zijn gebaseerd op de thans geldende
voorwaarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan,
behoudt VENSTAR het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
De offerteprijzen voor herstellingswerken gelden voor zover er achteraf geen
meerwerken dienen uitgevoerd te worden tegenover de werken gespecifieerd
in de offerte. De noodzaak van deze meerwerken kan blijken na volledige
demontage, onderzoek en eventueel zelfs na gedeeltelijke herstelling. Indien
aldus blijkt dat de geoffreerde herstellingswerken geen voldoende resultaat
opleveren, vallen de meerwerken niet binnen de waarborgclausule en houdt
VENSTAR zich het recht voor de meerprijs aan te rekenen.
3. Alle gegevens die nuttig zijn om een herstelling goed uit te voeren worden
verondersteld schriftelijk doorgegeven te worden door de koper. Zelfs indien er
niet om wordt gevraagd dient de koper alle schriftelijke gegevens te bezorgen
die nuttig zijn om de herstelling goed uit te voeren. Indien bij gebrek aan deze
gegevens de herstelling geen goed resultaat oplevert of meerwerken met zich
doet meebrengen, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de koper.
4. Prijzen van uitgevoerde werken worden berekend volgens het aantal
gepresteerde uren en het gebruikt en geplaatst materiaal, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
5. De prijzen zijn geldig vanaf vertrek uit de werkplaats of winkel, verpakking,
vracht, taksen en onkosten niet inbegrepen

Artikel 3. LEVERING
1. Het risico gaat over op de koper ten laatste vanaf de (op)levering.
2. De levering van de goederen geschiedt naar keuze van de koper ofwel door
terbeschikkingstelling in de winkel of magazijn van VENSTAR , ofwel door
levering door VENSTAR op de plaats en het tijdstip aangegeven door de koper.
In beide gevallen gebeurt het vervoer, de verpakking en de verzekering van de
goederen op de kosten en het risico van de koper.
3. De termijnen voorzien op de bestekken/offertes/bestellingen/werkbons zijn
slechts indicatief en niet strikt bindend. De koper mag in geen geval de nietnaleving
van de vastgestelde termijn inroepen om schadevergoeding of
nietigverklaring van de overeenkomst te eisen, behoudens anders
overeengekomen.
4. VENSTAR is gedekt voor de zichtbare gebreken vanaf inontvangstneming van
de goederen door de koper.
De eigendom van de goederen gaat over op de koper op het moment van de volledige
betaling van de factuurprijs, vermeerderd met eventuele verwijlsintresten,
incassokosten en alle andere kosten, belastingen en vergoedingen verschuldigd door
de koper. Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze eigendom van VENSTAR ,
waar de goederen zich ook mogen bevinden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. KLACHTEN - AANPRAKELIJKHEID
1. Eventuele klachten betreffende leveringen, herstellingen of andere werken
moeten binnen de 8 dagen na levering van het goed of oplevering van het werk
schriftelijk worden medegedeeld aan VENSTAR . Klachten en betwistingen in
verband met een factuur dienen schriftelijk worden geformuleerd binnen de 8
dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige mededeling gelden de leveringen,
herstellingen, andere werken en facturen als aanvaard.
2. VENSTAR zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de door haar
verkochte producten die door de koper geïncorporeerd worden in machines die
niet door haar worden geleverd.
3. Leveringen, herstellingen en andere werken die door VENSTAR als gebrekkig
worden erkend, worden uitsluitend door VENSTAR hersteld of vervangen,
zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige andere
vergoeding. Geen aanspraak op vergoeding geeft onrechtstreekse schade of
kosten, zoals vervoerkosten, liggelden, inkomstendervingen door
bedrijfsstoornis of productieverliezen, enz. Facturen dienaangaande van
derden kunnen op VENSTAR niet worden verhaald.
4. VENSTAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en uit welke
gronden ook aan :
• producten andere dan diegene die door haar hersteld of geleverd
werden;
• producten die door haar hersteld of geleverd werden, maar waar door
derden operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd
zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VENSTAR .
5. In elk geval dient de koper/opdrachtgever enige rechtsvordering op grond van
verborgen gebreken van de geleverde producten, herstellingen en andere
werken door VENSTAR verkocht en of uitgevoerd, in te leiden binnen 2
maanden na ontdekking ervan en ten laatste binnen 6 maanden na de levering
of oplevering.

Artikel 6. WAARBORGPERIODE
1. De waarborg op de door VENSTAR verkochte goederen is beperkt tot de
garantie die wordt verleend door de fabrikant, tenzij anders overeengekomen.
2. De waarborg op installaties, herstellingen of andere werken uitgevoerd door
VENSTAR bedraagt 6 maanden na datum van levering of oplevering. Op
onderdelen die door VENSTAR gereviseerd of hersteld werden, met andere
woorden niet vernieuwd werden, kan geen waarborg worden verleend.
Artikel 4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM
3. VENSTAR kan met betrekking tot de leveringen, herstellingen en andere
werken enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse
en uitsluitend gevolg is van haar opzet of grove fout. VENSTAR staat niet in
voor opzet of grove fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. Tenzij
anders uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, neemt VENSTAR in het kader van
haar herstellingen en andere werken uitsluitend inspanningsverbintenissen op
zich.
4. Tweedehandse producten worden door de koper gekocht in de staat waarin ze
zich bevinden, goed door hem gekend, inclusief met mogelijke gebreken o.a.
ten gevolge van ouderdom of gebruik. In geen geval zal VENSTAR een
waarborg verlenen op gebruik van deze tweedehandse producten.

Artikel 7. BETALINGEN
1. Behoudens anders gestipuleerd zijn alle facturen contant betaalbaar bij afhaling
van de goederen en/of bij voltooiing van de werken en ten laatste binnen de 8
dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen op de verschuldigde bedragen van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, verwijlsintresten
verschuldigd zijn van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum van de
factuur, en zonder dat deze clausule de onmiddellijke eisbaarheid van de
vordering opschort.
3. Indien de factuur niet betaald is binnen de 8 dagen na de vervaldag wordt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de niet-betaalde factuur
verhoogd met 10%, met een minimum van 62 Euro per factuur.

Artikel 8. ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST
Indien de overeenkomst ontbonden wordt ten gevolge van de wanprestatie van de
koper of indien deze een aanvaarde bestelling annuleert, dan is hij gehouden tot
betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 30% van het bedrag van de
overeenkomst, onverminderd het recht van VENSTAR om de uitvoering van de
overeenkomst te vorderen met eventuele betaling van de overeengekomen
schadevergoeding voor laattijdige betaling en onverminderd het recht van VENSTAR
een hogere schade te bewijzen.

Artikel 9. GESCHILLEN
In geval van betwisting zullen uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd zijn.